واحد توسعه مدیریت و امور پشتیبانی:

 


    شرح وظایف:

     - جمع آوری پیشنهادهای واحدهای تابعه اداره کل، آمارهای مربوطه و تجزیه و تحلیل آنها و برنامه ریزی براساس اطلاعات دریافتی جهت تنظیم بودجه هزینه ای اداره کل .

     - دریافت بودجه پیشنهادی از مجریان طرحها، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها و برنامه ریزی براساس اطلاعات دریافتی جهت تنظیم بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای.
     - تهیه و تنظیم موافقت نامه بودجه هزینه ای و بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اداره کل و ارسال آنها به گروه بودجه ستاد وزارتخانه و انجام پیگیری های لازم تا مبادله نهائی موافقت نامه ها.
     - ابلاغ موافقت نامه های مبادله شده به مجریان طرحها و واحدهای ذیربط.
     - پیشنهاد و پیگیری برای اخذ تخصیص اعتبارات بودجه هزینه ای و بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اداره کل و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط و مجریان طرحها.
     - تقسیم بودجه هزینه ای بین واحدهای تابعه بر حسب نیاز.
     - پیگیری برای اجرای بودجه های هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و مقایسه با عملکرد آنها.
     - کسب اطلاعات مربوط به میزان تعهدات اداره کل در بودجه های هزینه ای و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای.
     - پیگیری در خصوص جابجایی اعتبارات اداره کل و در صورت لزوم هماهنگی با مراجع ذیربط در استان.
     - اخذ وجوه دریافتی و مقایسه با تخصیص اعتبار دریافتی مربوطه .
     - مطالعه وبررسی وظایف اداره کل به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی های تشکیلاتی با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه .
     - بررسی وتهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف ،شرح وظایف و سازمان تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و ارائه پیشنهادهای لازم  
     - بررسی و اعلام نظر درخصوص قوانین ، آئین نامه ها، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی.
     -  تعیین وپیشنهاد اولویت  های اصلاح روشها ، رویه ها و فرآیندهای انجام کار اداره کل به دبیرخانه شورای تحول اداری (مستقر در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه ) درجهت ارتقاء بهره وری ، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.
     - تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها .
     - نیاز سنجی آموزش کارکنان و مدیران اداره کل.
    - انجام اقدامات لازم جهت تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان اداره کل.