مدیرکل 

نام  و نام خانوادگی: یدالله طهماسبی

سمت: مدیر کل

نشانی اداره: میدان امام (ره)- انتهای کوچه شهید بهزادی- اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

تلفن : 33359970

فکس: 33359973