رسانه جدید

مهندس مرتضی کبیری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران