تعداد کل خانوار استان : 931469

تعداد خانوار شهری : 512233                                                         درصد خانوار شهری: 55 درصد

تعداد خانوار روستایی: 419236      درصد خانوار روستایی: 45 درصد

ضریب رشد جمعیت : 1.02 درصد