جمعیت کل استان : 3073943 

جمعیت شهری: 1682152

درصد جمعیت شهری: 55 درصد

جمعیت روستایی: 1391786

درصد جمعیت روستایی: 45 درصد

جمعیت مرد استان: 1542735 ( 50 درصد)

جمعیت زن استان: 1531208 (50 درصد)