تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی : 13

تعداد موسسه غیرانتفاعی غیردولتی: 46

تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور: 19

تعداد آموزشکده فنی و حرفه ای: 9

تعداد مراکز تربیت معلم: 5

تعداد واحدهای دانشگاه علمی و کاربردی: 39