تعداد تلفن ثابت منصوبه استان : 2011900

تعداد تلفن ثابت منصوبه شهری: 1368609

تعداد تلفن ثابت منصوبه روستایی:643291

تعداد تلفن ثابت دایری استان: 1576172

تعداد تلفن ثابت دایری شهری: 1028864

تعداد تلفن ثابت دایری روستایی: 547308

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان: 50.37

ضریب نفوذ تلفن ثابت شهری: 58.5

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی: 39.94